O nás

Advokátní kancelář Enenkl a Hradečný s.r.o. je pražskou advokátní kanceláří s celorepublikovou působností.  

Setkat se s námi je možné v našich stálých sídlech Praze a Ostravě. Náš tým tvoří advokáti s dlouholetou praxí v advokacii a s velkými profesními zkušenostmi.

Našimi klienty jsou velké obchodní korporace i střední a malí podnikatelé a živnostníci, nepodnikající právnické osoby (spolky, obce) i jednotlivé fyzické osoby.  

Upřednostňujeme individuální přístup dle potřeb a požadavků klienta. Spolupracujeme s notáři, soudními znalci, soudními exekutory, daňovými a účetními poradci, realitními kancelářemi, osobami poskytujícími či zprostředkujícími úvěry. Můžeme tak nabídnout kompletní servis spojený s daným případem.

 

Náš tým

Společník a advokát Mgr. Ivo Enenkl, v advokacii od roku 1996

Společník a advokát Mgr. Bc. Přemysl Hradečný, v advokacii od roku 2006

Advokát JUDr. Matěj Brož, v advokacii od roku 2011

Advokátka Mgr. Lucie Stachová, v advokacii od roku 2005

Asistentka Martina Svobodová

Zaměření

Poskytujeme právní poradenství ve všech právních odvětvích, zejména v těchto:

Právo obchodních korporací – zakládání obchodních korporací včetně obstarání potřebných oprávnění, zastupování před obchodním rejstříkem, zajišťování valných hromad a zápisů z jednání orgánů obchodní korporace, běžná agenda obchodních korporací, prodej a nákup společností včetně provedení právního due diligence, restrukturalizace korporací.

Smluvní a závazkové obchodní právo – smluvní agenda včetně vytvoření vzorových smluv, pomoc při uzavírání a ukončování smluvních vztahů, právní poradenství při reklamačních řízeních, vymáhání plnění ze závazkových vztahů, uplatňování a vymáhání náhrady škody.

Vymáhání pohledávek – analýza případu, předžalobní a mimosoudní vymáhání, zastupování v řízeních před soudy a rozhodci, zastupování v exekučním řízení, postupování pohledávek, hlídání dlužníků, insolvenční řízení.

Pracovní právo – smluvní agenda včetně manažerských smluv, zastupování zaměstnavatelů i zaměstnanců, kolektivní vyjednávání, oblast bezpečnosti a ochrany při práci.

Právo nemovitostí – smlouvy o výstavbě, koupě a prodej nemovitostí, zajištění ocenění nemovitostí, poradenství v oblasti nájmů a věcných práv k nemovitostem.  

Právo duševního vlastnictví – zastupování před Úřadem průmyslového vlastnictví, zápis ochranných známek, námitkové řízení, sledování a hlídání ochranných známek a jiných průmyslových práv, autorské právo.  

Veřejné zakázky – poradenství pro zadavatele a dodavatele veřejných zakázek, zajišťování zadávacích řízení, zastupování v řízení o námitkách.

Trestní právo – zejména majetkové trestné činy, zastupování poškozených v trestním řízení.

Rodinné a občanské právo – kompletní právní poradenství.

Správní právo – zejména zastupování před správními orgány, soupis podání, žádostí a návrhů, zastupování v přestupkovém řízení.

 

Informace o zpracování osobních údajů

Správce osobních údajů

Advokátní kancelář Enenkl a Hradečný s.r.o. (dále jen „advokát“)
IČO: 06481701
Sídlo: Bělehradská 572/63, Vinohrady, 120 00 Praha 2
E-mail: premysl.hradecny@akeh.cz
Tel: +420 224 816 369

Právní základ pro zpracování
Smlouva o poskytování právních služeb
Poskytování osobních údajů je povinností subjektu údajů – klienta (dále jen „klient“), která vyplývá z výše zmíněné smlouvy.

Účel zpracování
Poskytování právních služeb podle smlouvy uzavřené s klientem

Příjemci osobních údajů
Orgány veřejné moci (např. soudy, správní orgány)
Poskytovatelé údržby informačního systému
Další příjemci dle potřeb a pokynů klienta

Doba zpracování osobních údajů
Osobní údaje budou zpracovávány po dobu trvání výše zmíněné smlouvy a po jejím skončení s nimi bude naloženo dle platné právní úpravy, zejm. zákona č. 85/1996 Sb. (zákon o advokacii), zákona č. 499/2004 Sb. (zákon o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů) a Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (Nařízení GDPR).

Práva klienta
Právo na přístup k osobním údajům znamená, že klient má právo od správce – advokáta získat informace o tom, zda zpracovává jeho osobní údaje, a pokud ano, o jaké údaje se jedná a jakým způsobem jsou zpracovávány. Klient má také právo, aby správce-advokát bez zbytečného odkladu opravil na jeho žádost nepřesné osobní údaje, které se ho týkají. Neúplné osobní údaje má klient právo kdykoli doplnit.
Právo na výmaz osobních údajů představuje jinými slovy vyjádřenou povinnost správce – advokáta zlikvidovat osobní údaje, které o klientovi zpracovává, pokud jsou splněny určité podmínky a klient o to požádá. Advokát však není povinen osobní údaje vymazat, pokud je dán některý ze zákonných důvodů.
Klient má právo, aby správce – advokát v určitých případech omezil zpracování jeho osobních údajů. Proti zpracování, které je založeno na oprávněných zájmech správce – advokáta, třetí strany nebo je nezbytné pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, má klient právo kdykoli vznést námitku.
Právo na přenositelnost údajů dává klientovi možnost získat osobní údaje, které správci poskytl, v běžném a strojově čitelném formátu. Tyto údaje může následně předat jinému správci, nebo pokud je to technicky možné, žádat, aby si je správci předali mezi sebou.
Právo kdykoli odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů se neuplatní, jelikož osobní údaje klienta jsou zpracovávány z důvodu plnění smlouvy uzavřené s klientem, nikoli na základě souhlasu se zpracováním.
V případě, že bude klient jakkoli nespokojen se zpracováním svých osobních údajů prováděné správcem – advokátem, může podat stížnost přímo jemu, nebo se obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů.